Obiekty

1. Obiekt window

Obiekt window jest obiektem najwyższego poziomu w dokumencie HTML.

Właściwości

frames[]

macierz ramek potomnych w oknie; porządek w macierzy odpowiada porządkowi definiowania w dokumencie

frames.length

liczba zdefiniowanych ramek

self

bieżące okno

parent

okno rodzicielskie ramki potomnej w zestawie zdefiniowanym znacznikiem <FRAMESET>

top

okno najwyższego rzędu, które jest właścicielem wszystkich widocznych ramek; okna 'top' są swymi własnymi rodzicami

status

komunikat pojawiający się w pasku stanu okna przeglądarki

defaultStatus

komunikat pojawiający się w pasku stanu okna przeglądarki standardowo, które oczekuje na wprowadzenie jakichś danych przez użytkownika

name

wewnętrzny identyfikator okna otwartego metodą window.open() (może być niezdefiniowany)

Metody

alert("komunikat")

wyświetla okienko dialogowe "JavaScript Alert" z podanym komunikatem

confirm("komunikat")

wyświetla okno dialogowe "Confirm" (tj. okienko z przyciskiem OK i przyciskiem CANCEL) z podanym komunikatem; zwraca TRUE po użyciu przycisku OK, zaś FALSE po użyciu przycisku CANCEL

prompt("komunikat")

wyświetla okno dialogowe "Prompt" z podanym komunikatem, które oczekuje na wprowadzenie jakichś danych przez użytkownika

open("URL","nazwa")

otwiera na ekranie nowe okno, nadaje mu wewnętrzny identyfikator "nazwa" i ściąga do niego dokument wskazany lokalizatorem "URL"

close()

zamyka okno z dokumentem, w którym znajduje się instrukcja użycia tej metody ("samobójstwo okna")

 

2. Obiekt frame.

Obiekt frame (ramka) to okno znajdujące się wewnątrz okna głównego w przeglądarce. Właściwości i metody są bardzo podobne do właściwości i metod obiektu window (brak jest jedynie właściwości name, status oraz defaultStatus).

 

3. Obiekt location.

Obiekt location zawiera informacje o bieżącym adresie URL.

Właściwości

href

łańcuch zawierający cały adres URL dokumentu

protocol

łańcuch zawierający początek adresy URL wraz z pierwszym dwukropkiem; przykładową wartością może być "http:" (HyperText Transfer Protocol) lub wartość "javascript:" (określa kod JavaScript)

host

łańcuch zawierający nazwę serwera, nazwę domeny, np. 'www.domena.pl'

hostname

łańcuch zawierający pełną nazwę serwera łącznie z numerem portu, przykład 'www.domena.pl:80'

port

łańcuch określający używany przez serwer port komunikacyjny; jeśli nie zostanie określona wartość portu, wtedy przyjmie on wartość 80; port jest numerem kanału wejściowego na serwer

pathname

łańcuch zawierający część adresy URL, tj. po trzecim ukośniku, np. '~user\katalog\index.html'

hash

łańcuch rozpoczynający się od '#', który określa nazwę zakotwiczenia w dokumencie; powoduje przejście do zakotwiczenia bez odświeżania dokumentu

search

łańcuch rozpoczynający się znakiem '?', który określa zapytanie w adresie URL; może on wyglądać następująco: '?x=3&y=7'

 

4. Obiekt document.

Obiekt zawiera informacje o aktualnie otwartym dokumencie.

Właściwości

title

łańcuch określający tytuł dokumentu; jeśli tytuł nie został zdefiniowany jego wartość jest null

location

łańcuch zawierający pełny adres URL aktualnie otwartego dokumentu

lastModified

łańcuch zawierający datę ostatniej modyfikacji dokumentu; jest on formatu Date; jeśli serwer nie wyśle tej informacji do klienta, JavaScript ustawia wartość na 0 (tj. 1 styczeń 1970 GMT)

referrer

zawiera adres URL, spod którego wywołany został bieżący dokument

bgColor

łańcuch określający kolor tła dokumentu; jest wyrażony w postaci wartości szesnastkowej, określającej poziom intensywności kolorów RGB (np. #FF0000 - kolor czerwony); jest odpowiednikiem atrybutu BGCOLOR znacznika <BODY>

fgColor

łańcuch określający kolor tekstu w dokumencie; jest wyrażony w postaci wartości szesnastkowej, określającej poziom intensywności kolorów RGB (np. #000000 - kolor czarny); jest odpowiednikiem atrybutu TEXT znacznika <BODY>

linkColor

łańcuch określający kolor odsyłaczy hipertekstowych w dokumencie; jest wyrażony w postaci wartości szesnastkowej, określającej poziom intensywności kolorów RGB (np. #0000FF - kolor niebieski); jest odpowiednikiem atrybutu LINK znacznika <BODY>

vlinkColor

łańcuch określający kolor odwiedzonych odsyłaczy hipertekstowych; jest wyrażony w postaci wartości szesnastkowej, określającej poziom intensywności kolorów RGB (np. #00FF00 - kolor zielony); jest odpowiednikiem atrybutu VLINK znacznika <BODY>

alinkColor

łańcuch określający kolor aktywnego odsyłacza hipertekstowego (odsyłacz nad którym znajduje się aktualnie kursor myszki); jest wyrażony w postaci wartości szesnastkowej, określającej poziom intensywności kolorów RGB (np. #0000FF - kolor niebieski); jest odpowiednikiem atrybutu ALINK znacznika <BODY>

forms[]

tablica zawierająca pozycję każdego formularza; przykład użycia w przypadku formularza o nazwie formularz1:
- document.forms["formularz1"]
- document.forms[0]
- document.formularz1
kolejność numeracji formularzy w tablicy jest taka sama jak kolejność ich umieszczenia w dokumencie HTML

forms.length

przechowuje wartość ilości formularzy w dokumencie

links[]

tablica zawierająca pozycję każdego obiektu Area (<AREA HREF=""> </AREA>) i Link (<A HREF=""> </A>), tj. odsyłaczy, w dokumencie; każdemu odsyłaczowi odpowiada jeden obiekt Area lub obiekt Link

links.length

przechowuje wartość ilości odsyłaczy (obiektów Link i Area) w dokumencie

anchors[]

tablica zawierająca pozycję każdego zakotwiczenia (<A NAME=""> </A>)

anchors.length

przechowuje wartość ilości zakotwiczeń w dokumencie

Metody

write("łańcuch")

wypisuje wyrażenie HTML (łańcuch, który może zawierać znaczniki HTML, w tym przypadku jest to łańcuch zawierający napis: łańcuch) w dokumencie w bieżącym oknie

writeln("łańcuch")

działa podobnie jak write("łańcuch"), z tą jednak różnicą, że na końcu dodaje znak przejścia do następnej linii; HTML ignoruje przejście do nowej linii chyba, że znajduje się to wewnątrz znacznika <PRE> </PRE>

clear()

czyści zawartość bieżącego okna

close()

powoduje zamknięcie bieżącego okna

 

5. Obiekt form.

Pozwala użytkownikowi wprowadzić tekst i dokonać wyboru przy pomocy elementów formularza, tj. przyciski, przełączniki, pola tekstowe, listy wyboru. Odpowiada znacznikowi <FORM> w dokumencie HTML. Każdy formularz posiada osobny obiekt form.

Właściwości

name

łańcuch określający nazwę formularza; odpowiada atrybutowi NAME

method

łańcuch określający sposób wysyłania formularza do serwera; odpowiada atrybutowi METHOD

action

łańcuch określający docelowy adres URL, pod który zostanie wysłany formularz; odpowiada atrybutowi ACTION

target

łańcuch określający nazwę okna do którego zostanie przesłana odpowiedź po wypełnieniu i wysłaniu formularza; odpowiada atrybutowi TARGET

elements[indeks]

tablica obiektów (elementów) formularza takich jak przyciski, przełączniki, klucze pola tekstowe, listy wyboru

length

zawiera informację o ilości elementów w formularzu; można otrzymać tą samą informację wpisując: form.elements.length

Metody

submit()

symuluje wciśnięcie przycisku typu submit; powoduje wysłanie formularza; nie wywołuje zdarzenia onSubmit()

reset()

symuluje wciśnięcie przycisku typu reset w formularzu; ustawia wszystkie wartości elementów formularza na wartości domyślne; nie wywołuje zdarzenia onReset()

Obsługa zdarzeń

onSubmit()

wykonywane w momencie wciśnięcia przycisku typu submit

onReset()

wykonywane w momencie wciśnięcia przycisku typu reset

 

6. Obiekt text i textarea.

Obiekty TEXT i TEXTAREA są elementami formularz pozwalającymi użytkownikowi wprowadzić dowolny tekst. W przypadku obiektu TEXT ograniczeniem jest tylko jedna linia tekstu. TEXTAREA to pole formularza, które umożliwia wprowadzenie inforacji tekstowej bez ograniczeń co do ilości linii.

Właściwości

name

łańcuch przechowujący nazwę elementu; odpowiada atrybutowi NAME

value

łańcuch przechowujący bieżącą zawartość tekstową znajdującą się w oknie tekstowym elementu

defaultValue

łańcuch przechowujący domyślną (początkową) wartość tekstową wyświetlaną w elemencie formularza; odpowiada atrybutowi VALUE

Metody

focus()

uaktywnia bieżący element (podświetla go, ale nie zmienia jego stanu); nie wywołuje zdarzenia onFocus

blur()

usuwa aktywność bieżącego elementu (nie zmienia jego stanu); nie wywołuje zdarzenia onBlur

select()

uaktywnia bieżący element (podświetla go) i umieszcza w polu tekstowym kursor; nie wywołuje zdarzenia onSelect

Obsługa zdarzeń

onFocus()

wykonywane kiedy użytkownik podświetli (aktywuje) bieżący element

onBlur()

wykonywane kiedy użytkownik deaktywuje bieżący element

onSelect()

wykonywane w momencie kliknięcia myszą na polu tekstowym elementu

onChange()

wykonywane kiedy wystąpi jakakolwiek zmiana w polu elementu zakończona opuszczeniem tego elementu

 

7. Obiekt checkbox.

Checkbox jest elementem formularza pozwalającym użytkownikowi jego włączenie lub wyłączenie. Jest zdefiniowany znacznikiem: <input type="checkbox">.

Właściwości

name

łańcuch zawierający nazwę bieżącego elementu; jest odpowiednikiem atrybutu NAME

value

łańcuch który przyjmuje wartość ON jeśli bieżący element (tj. checkbox) jest włączony i wartość OFF jeśli element jest wyłączony (niezaznaczony); odpowiada atrybutowi VALUE

checked

zawiera wartość boolowską określającą stan bieżącego elementu (TRUE - włączony [zaznaczony], FALSE - wyłączony [niezaznaczony])

defaultValue

określa stan początkowy bieżącego elementu (włączony/wyłączony)

Metody

click()

symuluje kliknięcie myszą na bieżącym elemencie, ale nie wywołuje zdarzenia onClick

focus()

uaktywnia bieżący element (podświetla go, ale nie zmienia jego stanu); nie wywołuje zdarzenia onFocus

blur()

usuwa aktywność bieżącego elementu (nie zmienia jego stanu); nie wywołuje zdarzenia onBlur

Obsługa zdarzeń

onClick()

wykonywane kiedy użytkownik kliknie na bieżącym elemencie

onFocus()

wykonywane kiedy użytkownik podświetli (aktywuje) bieżący element

onBlur()

wykonywane kiedy użytkownik deaktywuje bieżący element

 

8. Obiekt radio.

Element formularza umożliwiający wybór tylko jednego elementu z listy przez użytkownika wypełniającego formularz.

Właściwości

name

zawiera łańcuch przechowujący nazwę elementu; odpowiada atrybutowi NAME

length

value

zawiera łańcuch przechowujący wartość danego elementu; odpowiada atrybutowi VALUE

checked

wartość boolowska pozwalająca programowo zaznaczyć bieżący element formularza

defaultChecked

wartość boolowska, która określa domyślne zaznaczenie/odznaczenie elementu; odpowiada atrybutowi CHECKED

Metody

click()

symuluje kliknięcie myszą na bieżącym elemencie, ale nie wywołuje zdarzenia onClick

Obsługa zdarzeń

onClick()

wykonywane kiedy użytkownik kliknie na bieżącym elemencie

 

9. Obiekt select.

Element SELECT to lista wyboru, która umożliwia użytkownikowi wypełniającemu formularz dokonanie wyboru jednego lub więcej elementów z listy.

Właściwości

length

zawiera liczbę odpowiadającą ilości dostępnych pozycji do wyboru z bieżącej listy; jest to to samo co zapis: options.length

name

zawiera łańcuch przechowujący nazwę listy wyboru; odpowiada atrybutowi NAME

selectIndex

przechowuje wartość wybranej pozycji z listy lub wartość pierwszej wybranej pozycji z listy, jeśli wybranych jest ich więcej niż jedna

options

tablica zawierająca pozycje wszystkich elementów bieżącej listy wyboru

options[].text

zawiera łańcuch który będzie wyświetlany w liście wyboru jako nazwa pozycji w liście

options[].value

zawiera wartość jaka zostanie przesłana do serwera w momencie wybrania bieżącej pozycji i wysłaniu formularza

options[].selected

wartość boolowska określająca stan wyboru bieżącej pozycji listy wyboru

options[].defaultSelected

zawiera wartość boolowską określającą czy pozycja domyślnie (początkowo) jest zaznaczona/odznaczona

Metody

focus()

uaktywnia bieżący element (podświetla go, ale nie zmienia jego stanu); nie wywołuje zdarzenia onFocus

blur()

usuwa aktywność bieżącego elementu (nie zmienia jego stanu); nie wywołuje zdarzenia onBlur

Obsługa zdarzeń

onFocus()

wykonywane kiedy użytkownik podświetli (aktywuje) bieżący element

onBlur()

wykonywane kiedy użytkownik deaktywuje bieżący element

onChange()

wykonywane kiedy użytkownik zmieni stan (wartość) bieżącego elementu

 

10. Obiekty button, submit oraz reset.

Elementy formularza występujące w postaci przycisków.

Właściwości

value

zawiera łańcuch przechowujący wartość reprezentyjącą bieżący element (przycisk); odpowiada atrybutowi VALUE

name

zawiera łańcuch określający nazwę bieżącego elementu; odpowiada atrybutowi NAME

type

określa rodzaj (typ) przycisku, np.: BUTTON, SUBMIT, RESET; odpowiada atrybutowi TYPE

Metody

focus()

uaktywnia bieżący element (podświetla go, ale nie zmienia jego stanu); nie wywołuje zdarzenia onFocus

blur()

usuwa aktywność bieżącego elementu (nie zmienia jego stanu); nie wywołuje zdarzenia onBlur

click()

symuluje kliknięcie myszą na bieżącym elemencie, ale nie wywołuje zdarzenia onClick

Obsługa zdarzeń

onFocus()

wykonywane kiedy użytkownik podświetli (aktywuje) bieżący element

onBlur()

wykonywane kiedy użytkownik deaktywuje bieżący element

onClick()

wykonywane kiedy użytkownik kliknie na bieżącym elemencie

 

11. Obiekt password.

Pole tekstowe formularza, które w momencie wpisania jakiejkolwiek wartośći wyświetla wszystkie znaki jako *. Jest to pole, które może posłużyć do wprowadzania hasła dostępu.

Właściwości

defaultValue

zawiera łańcuch przechowujący wartość domyślną (początkową) elementu formularza; odpowiada atrybutowi VALUE

value

zawiera aktualny łańcuch znajdujący się w polu tekstowym bieżącego elementu

name

zawiera łańcuch określający nazwę elementu; odpowiada atrybutowi NAME

type

określa rodzaj elementu formularza; w tym przypadku wartością jest PASSWORD; odpowiada atrybutowi TYPE

Metody

focus()

uaktywnia bieżący element (podświetla go, ale nie zmienia jego stanu); nie wywołuje zdarzenia onFocus

blur()

usuwa aktywność bieżącego elementu (nie zmienia jego stanu); nie wywołuje zdarzenia onBlur

select()

uaktywnia bieżący element (podświetla go) i umieszcza w polu tekstowym kursor; nie wywołuje zdarzenia onSelect

Obsługa zdarzeń

onFocus()

wykonywane kiedy użytkownik podświetli (aktywuje) bieżący element

onBlur()

wykonywane kiedy użytkownik deaktywuje bieżący element

onSelect()

wykonywane w momencie kliknięcia myszą na polu tekstowym elementu

 

12. Obiekty navigator.

Obiekt navigator przechowuje informacje na temat używanej przeglądarki, jej wersji, itp.

Właściwości

appCodeName

określa "codename" przeglądarki; w przypadku IE oraz Netscape jest to wartość "Mozilla"

appVersion

określa numer wersji przeglądarki

userAgent

przechowuje informacje na temat przeglądarki, tj. "codename", wersja, system operacyjny, itd.

appName

określa nazwę przeglądarki

mimeTypes

tablica wszystkich MIME obsługiwanych przez przeglądarkę

platform

określa typ środowiska, w którym jest uruchomiona przeglądarka (np. Win32, Win16, Mac68k, MacPPC, środowiska Unix)

plugins

tablica wszystkich zainstalowanych plug-inów przeglądarki

 

13. Obiekt string.

Obiekt string przechowuje dane w postaci łańcucha znakowego.

Właściwości

length

zwraca wartość liczbową charakteryzującą ilość znaków w łańcuchu

Metody

big()

zwiększa rozmiar czcionki; odpowiednik znacznika <BIG>; przykład

tekst = "Cześć!"

tekst.big();

// zwraca łańcuch "<BIG>Cześć!</BIG>"

blink()

tekst migający; odpowiednik znacznika <BLINK>

bold()

tekst pogrubiony; odpowiednik znacznika <B>

fixed()

italics()

tekst pochylony; odpowiednik znacznika <I>

small()

zmniejsza rozmiar czcionki; odpowiednik znacznika <SMALL>

sub()

odpowiednik znacznika <SUB>

strike()

tekst przekreślony; odpowiednik znacznika <STRIKE>

sup()

odpowiednik znacznika <SUP>

fontColor(kolor)

ustawia kolor czcionki (tekstu) na wartość kolor; odpowiednik znacznika <FONT COLOR="#...">

fontSize(rozmiar)

ustawia rozmiar czcionki na wartość rozmiar; odpowiednik znacznika <FONT SIZE=...>

charAt(indeks)

zwraca znak z pozycji określonej przez indeks

indexOf(podłańcuch [,indeks])

przeszukuje łańcuch w poszukiwaniu podłańcucha i zwraca pozycję pierwszego znalezionego znaku; jeśli podana jest wartość indeks, to rozpoczyna przeszukiwanie od pozycji określonej przez indeks; jeśli nie znajdzie odpowiednika podłańcucha to zwraca wartość -1; przykład:

"niebieski".indexOf("nieb")

// zwróci 0

"niebieski".indexOf("nieba")

// zwróci -1

"niebieski".indexOf("ski")

// zwróci 6

lastindexOf(podłańcuch [,indeks])

jej działanie jej podobne do indexOf(podłańcuch [, indeks]), lecz zaczyna przeszukiwanie odbywa się w kierunku przeciwnym, czyli od końca

substring(indeksA, indeksB)

zwraca podłańcuch wycięty z łańcucha od pozycji indeksA do pozycji indeksB; przypadki:

-

jeśli indeksA < 0, to indeksA jest równy 0

-

jeśli indeksB > długość łańcucha (nazwaŁańcucha.length), to indeksB jest równy długości łańcucha

-

jeśli indeksA = indeksB, to zwrócony podłańcuch jest łańcuchem pustym

-

jeśli indeksB został pominięty, to podłańcuch będzie zawierał znaki od pozycji indeksA do końca łańcucha

-

jeśli indeksA > indeksB, to JavaScript1.2 wygeneruje błąd (out of memory), pozostałe wersje zwracają łańcuch rozpoczynający się od pozycji indeksB, a kończący na pozycji indeksA - 1

toLowerCase()

konwertuje znaki w łańcuchu na małe litery

toUpperCase()

konwertuje znaki w łańcuchu na wielkie litery

 

14. Obiekt Date.

Obiekt Date pozwala operować datą oraz czasem. W celu stworzenia obiektu typu data/czas musimy posłużyć się konstruktorem Date w następujący sposób:

new Date();
new Date(milisekundy);
new Date(łańcuch_Data);
new Date(rok, miesiąc, dzień [, godzina, minuta, sekunda, milisekunda]);

milisekundy - wartość liczbowa określająca ilość milisekund, jakie upłynęły od dnia 1 stycznia 1970, 00:00:00
łańcuch_Data - łańcuch reprezentujący datę
rok, miesiąc, dzień - wartości całkowite reprezentujące część daty; miesiąc przyjmuje wartości 0-11 (0-styczeń, 1-luty, ..., 11-grudzień)
godzina, minuta, sekunda, milisekunda - wartości całkowite przedstawiające część daty

W przypadku, gdy konstruktor nie będzie posiadał argumentów, np.:

dzisiaj = new Date();

zwrócona wartość będzie dotyczyła daty/czasu bieżącego.

Metody

getDay()

zwraca dzień tygodnia

getDate()

zwraca dzień miesiąca

getHours()

zwraca wartość reprezentującą godzinę

getMinutes()

zwraca wartość reprezentującą minuty

getMonth()

zwraca wartość reprezentującą numer miesiąca

getSeconds()

zwraca wartość reprezentującą sekundy

getTime()

zwraca wartość numeryczną określającą czas; wartość w milisekundach

getYear()

zwraca rok

setDate()

ustawia dzień miesiąca

setHour()

ustawia godzinę

setMinutes()

ustawia minutę

setMonth()

ustawia miesiąc

setSeconds()

ustawia sekundy

setTime()

ustawia wartość obiektu Date; wartość w milisekundach

setYear()

ustawia rok

toGMTString()

zwraca datę w systemie GMT

toLocaleString()

zwraca datę w formacie lokalnym

parse(date)

zwraca ilość milisekund, jakie upłynęły od 1 stycznia 1970, 00:00:00

 

15. Obiekt Math.

Obiekt Math przechowuje wartości i funkcje matematyczne pozwalające wykonywać podstawowe operacje matematyczne.

Właściwości

LN10

stała wartość; logarytm naturalny z 10

=

2.302585...

LN2

stała wartość; logarytm naturalny z 2

=

0.693147...

PI

stała wartość; liczba pi

=

3.141592...

SQRT1_2

stała wartość; pierwiastek kwadratowy z 1/2

=

0.707107...

SQRT2

stała wartość; pierwiastek kwadratowy z 2

=

1.414213...

Metody

abs(x)

przekazuje wartość bezwzględną x

acos(x)

przekazuje arcus cosinus x

asin(x)

przekazuje arcus sinus x

atan(x)

przekazuje arcus tangens x

ceil(x)

przekazuje najmniejszą liczbę całkowitą większą niż lub równą x

cos(x)

przekazuje cosinus x

exp(x)

przekazuje e (stała Eulera) podniesione do potęgi x

floor(x)

przekazuje największą liczbę całkowitą mniejszą niż lub równą x

log(x)

przekazuje logarytm naturalny x

max(x, y)

przekazuje większą z liczb x, y

min(x, y)

przekazuje mniejszą z liczb x, y

pow(x, y)

przekazuje x do potęgi y

round(x)

przekazuje x zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej

sin(x)

przekazuje sinus x

sqrt(x)

przekazuje pierwiastek kwadratowy z x

tan(x)

przekazuje tangens x

 

Autor:
Krzysztof Stelmach
stelmi@priv2.onet.pl

 

Kurs udostępnił :
http://stelmik.prv.pl