8. Funkcje wewnętrzne, zapożyczone z C i systemowe

Perl ma bogaty zestaw funkcji wewnętrznych i C-podobnych. Dokładniejszy opis zawiera manual. Zostaną tu przedstawione najczęściej używane. Domyślnym argumentem tych funkcji jest $_. Należy zwrócić uwagę, że w większości nawiasy są opcjonalne.

8.1. Funkcje wewnętrzne


	chop expr - zwraca ostatni znak w ciągu i wyrzuca go z tego ciągu.
          Przydatne do odcięcia znaku nowej linii, po wczytaniu
          zmiennej z klawiatury.
	defined expr - sprawdza czy zmienna istnieje
	die expr - wypisuje ciąg podany jako argument i kończy działanie
          skryptu
	each array - zwraca parę klucz-wartość w skojarzonym wektorze
	join expr,array - zwraca połączony ciąg znaków zapisany pod array, pola
             są oddzielone expr
	pop array - skraca wektor o ostatni element
	print expr - wyświetla expr. Dokładniej o tej funkcji później.
	push array,list - traktuje array jako stos i dopisuje list, wydłużając
             w ten sposób arrray
	shift - zwraca i wyrzuca pierwszy element wektora, skracając długość o 1.
        Shift i unshift działają od lewe jstrony, zaś push i pop od prawej.
	split(/pattern/,expr,limit) - dzieli ciąg znaków na wektor i zwraca go.
                   Wzorzec pattern jest traktowany jako
 		           oddzielenie pól. Zazwyczaj używa
                   się do wydzielenia pól z pliku /etc/passwd.
	substr expr,offset,len - wydziela podciąg długości len począwszy od
                 offset z expr i zwraca go.

8.2. Funkcje typu UNIXowego


	chmod - zmień bity dostępu do pliku
	chown - zmień właściciela i grupę pliku
	mkdir - twórz katalog
	unlink - skasuj plik
	rename - zmień nazwę pliku
	rmdir - skasuj katalog

8.3. Funkcje C

Wiele funkcji C jest dostępnych w Perlu. Poniżej kilka z nich:

	getpw, getgr, ... - funkcje dostępu do informacji typu: passwd, group,
              hostname
	bind, connect, socket, ... - dostęp do komunikacji miedzy procesami.
	stat - dostęp do informacji do pliku
	exit - zakończ program

Zobacz też wykaz funkcji.