Część 2


Instrukcja warunkowa if/else

     Czasem chcemy, żeby fragment kodu wykonał się tylko pod jakimś warunkiem. Stosuje się wtedy instrukcję if:

if($a>$b)
echo("$a jest większe od $b");

     Jeżeli wartość $a jest większa od $b wyświetli się napis "$a jest większe od $b". Warunek jest spełniony, jeżeli wyrażenie w nawiasie ma wartość różną od zera. Jeżeli będzie to np. pusta zmienna warunek nie jest spełniony. Polecenie w następnej lini zostanie wykonane, jeżeli warunek jest spełniony. Aby warunek objął kilka poleceń, stosuje się nawiasy klamrowe:

if($a>$b)
{
echo("$a jest większe od $b");
$a++;
}

     Jeżeli chcemy wykonać inny fragment kodu gdy warunek nie jest spełniony, stosujemy instrukcję else:

if($a>$b)
echo("$a jest większe od $b");
else
echo("$a jest mniejsze lubrówne $b");

     Aby uzyskać bardziej złożony warunek można zastosować operatory logiczne i (&) oraz lub (|):

if($a>$b|$a<2)
echo("$a jest większe od $b, lub mniejsze od 2");
Operatory logiczne

     Aby połączyć kilka warunków można użyć specjalnych operatorów logicznych. Są to: Przykład:

$a=1;
$a=3;

if($a==1&&$b==2) echo("A");
if($a==1||$b==2) echo("B");
if(!($a==1&&$b==2)) echo("C");

     Wynikiem tego skryptu będzie napis "BC". Operator zaprzeczenia można też dla wygody połączyć z operatorem porównania, np:

$a=1;
if($a!=2) echo("Warunek spełniony");
Pętla while

     Aby fragment kodu wykonać wiele razy stosuje się pętle. PHP obsługuje 3 rodzaje pętli: while, do..while i for. Najprostszą z nich jest pętla while:

$a=0;
while($a<5)
{
echo("$a ");
$a++;
}

     W pętli while najpierw sprawdzany jest warunek (w tym wypadku $a<5). Jeżeli jest spełniony, pętla wykonuje się i wraca do sprawdzenia warunku. Jeżeli warunek nie jest spełniony, wykonanie pętli kończy się. Powyższy skrypt wyświetli liczby od 0 do 4.


Pętla do..while

$a=0;
do
{
echo("$a ");
$a++;
}while($a<5);

     Pętla do..while różni się od pętli shile tym, że najpierw wykonuje się pętla, a dopiero potem sprawdzany jest warunek. Oznacza to, że pętla zawsze wykona się co najmniej 1 raz. Powyższy skrypt zadziała tak samo jak poprzedni. Różnica będzie widoczna w poniższych pętlach:

$a=6;
do
{
echo("$a ");
$a++;
}while($a<5); /* ta pętla wykona się 1 raz */

$a=6;
while($a<5)
{
echo("$a ");
$a++;
} /* instrukcje w tej pętli nie zostaną wykonane */
Pętla for

     Wykonanie pętli for:

for($a=0;$a<5;$a++)
{
echo("$a ");
}

     Odpowiada wykonaniu pętli:

$a=0;
while($a<5)
{
echo($a);
$a++;
}

     Można to też zapisać jako

for($a=0;$a<5;echo("$a "), $a++);
Instrukcje break i continue

     Wykonanie pętli można w każdym momencie zakończyć. Służy do tego instrukcja break:

$a=0;
while($a<10)
{
$a++;
if($a==3)
break;
}

     Ta pętla nie wykona się 10 razy - gdy $a osiągnie wartość 3, wykonanie pętli zostanie przerwane. Można też przejść do następnego powtórzenia - służy do tego instrukcja continue:

$a=0;
while($a<10)
{
$a++;
if($a==3)
continue;
echo("aaa"); /* ta instrukcja wykona
się tylko gdy $a nie jest równe 3 */
}
Instrukcja switch

     Czasem zmienna może mieć jedną z kilku wartości, w zależności odktórych należy podjąć odpowiednią akcję. Można to zrobić stosując instrukcję if:

if($a==1)
{
echo("a jest równe 1");
}

if($a==3)
{
echo("a jest równe 3");
}

if($a==11)
{
echo("a jest równe 11");
}

Dużo wygodniejsze jest zastosowanie instrukcji switch:

switch($a)
{
case 1:
echo("a jest równe 1");
break;

case 3:
echo("a jest równe 3");
break;

case 11:
echo("a jest równe 11");
break;
}

 

Kurs udostępnił :
http://ygreg.and.pl